Közzétételi lista

Közzétételi lista

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,
b) Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma,
c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket,
d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,
e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,
f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g) Az intézmény Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program.

(3) Az iskolai közzétételi lista

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,
b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,
c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei,
d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai,
e) Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltűntetve.
f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei,
g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai,
h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,
i) Aziskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

(4) A kollégiumi közzétételi lista


a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,
b) A szabadidős foglalkozások köre,
c) Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége,
d) A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulók létszáma.